Sin Hoa Alumni Association


 
 

<< 玄 图 藏 机 >>

美股暴跌喧金融,外资大盘纷下堕。
股民切切莫惊慌,沉着机智随应变。
暴跌尚有淘金隙,萧条则有萧条乐。
消息灵通始为本,售上买下依旧赚。
劝君股市莫等闲,玄图藏机待春时!

contributed by :

熊相明

   
股市轮转无休时,胜负乃家常便饭。
有其胜必有其负,劝君股市莫贪恋。
钱不迷人人自迷,非己专业莫强求。
强者尚有强劲手,福气为首输本事。
明知前山有猛虎,啻凭匹勇莫拚搏。
技高胆大挺走险,安分守矩勿苛求。
螳臂挡驹岂敢当,黄雀在后步步险。
宜待天时候良机,祥图且孤注一撙。
资本单薄毋入门,周转不灵讨苦吃。
得盈逢利勿留莲,徘徊鸿棋亦乐乎。
愚人